فرم درخواست نمایندگی کارخانه
         آداک پوشش شرق

فرم درخواست نمایندگی کارخانه آداک پوشش شرق

توجه:
1 – ارسال پرسشنامه فقط از طریق شماره واتس آپ 09152054781 امکان پذیر می باشد.
2 – صحت مطالب متدرج شده در این فرم بر عهده متقاضی می باشد و عدم صحت پاسخ های فوق، حق ابطال یک طرفه عاملیت فروش و قراردادهای فی مابین را به
شرکت آداک پوشش شرق می دهد.
3 – پس از بررسی مدارک در صورت لزوم جهت ارائه مدارک مورد نیاز با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
4 – متقاضیان موظفند جهت دریافت عاملیت فروش، حداقل مبلغ 3.000.000 طی 5 فقره چک امضاء شده، بدون تاریخ و شرح، در وجه شرکت آداک پوشش شرق، صادر
نموده و از دفتر مرکزی آداک پوشش شرق، رسیدهای لازمه را دریافت نمایند.
5 – متقاضیان می توانند سوالات خود را به شماره واتس آپ 09152054781 ارسال نمایند تا در اسرع وقت به آنها پاسخگویی گردد.
6 – با توجه به منطقه درخواست عاملیت و تعداد درخواست کنندگان آن منطقه، زمان رسیدگی و پاسخگویی متفاوت بوده و اطلاعات مورد درخواست متقاضی از سوی
کارشناسان فروش مربوطه قابل پیگیری می باشد.