Tag Archives: همکاری بانکها

07اکتبر/16
حمایت از تولید کنندگان و همکاری بانکها با تولیدکنندگان

بی رغبتی بانکها در همکاری با تولید کننده ها

عضو انجمن تولیدگنندگان موادشیمیایی با اشاره به اینکه اساسا بانک ها خود را د ریسک فرآیند تولید درگیر نمی کنند،گفت:سیستم بانکی فقط در پروژه هایی که از کمترین ریسک ممکن برخوردار استبیشتر…