محصولات, محصولات تکمیلی تایل گچی

انواع سازه کلیک

  • سازه 3.60  :   MM  3600*0.32*24*38
  • سازه 1.20  :   MM     120 *03*24*26
  • سازه 0.6    :   MM     600*0.3*24*26
  • نبشی        :   MM   3000*0.4*22*22