الودگی هوا، کلان شهر ها

هوای پاک مایه شادمانی رندگی بشری است که نیاز به غذاو آب می باشد. صنعت مدرن امروز ، باعث تولید گازها و ذرات زیادی می شود که هوای آزاد را آلود می کنند. درگذشته زغال در صنعت باعث تولیددی اکسید گوگرد زیادی می شد،ولی امروز به دلیل محتویات کم گوگرد در زغال ، سوخت آن مشکلات زیادی تولید نمی کند ولی وسایل نقلیه موتوری مشکل اساسی هستند که دی اکسید نیتروژن و ذرات آلی غیر قابل تجزیه تولید می کنند که تحت اثر اشعه خورشید به ازن تبدیل می شود که مهمترین آلوده کننده هوا می باشد. گاز دی اکسید نیتروژن (NO2) هوا را به رنگ قهوه ای در می وارد و این وضعیتی است که بسیاری از شهرها در فصل تابستان با آن مواجه هستند.ذرات ریز که در اثر سوخت موتورهای بنزینی و گردوغبار جاده ای، دود حاصل آتش سوزی و گرده های گیاهان تولید می شود، عامل آلودگی هوا در روزهای زمستانی است.