حمایت از تولید کنندگان و همکاری بانکها با تولیدکنندگان

عضو انجمن تولیدگنندگان موادشیمیایی با اشاره به اینکه اساسا بانک ها خود را د ریسک فرآیند تولید درگیر نمی کنند،گفت:سیستم بانکی فقط در پروژه هایی که از کمترین ریسک ممکن برخوردار است مشارکت می کنند و این امر سبب می شود که حمایت و تقویت امر تولید تضعیف شود.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی گفت: لازم است یک سازمان فریادرس تشکیل شود که قادر شود ارتباطات واحدهای متفرق دولتی را مدیریت کند.

در حال حاضر ضعیف بودن بازار باعث میشود که محصولات افزایش پیداکند و این گرانی باعث میشود که اولویت بندی در همه حوزه ها از جمله بتن تغییر پیداکند و شرایط به سمتی سوق پیداکند که با حداقل های کیفیت به محصولات مورد نیاز دسترسی پیدا شود.