رکود مسکن

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به اینکه صنایع مرتبط با ساختمان درگیر رکود هستندفگفت تا زمانی که مسکن از رکود خارج نشود، این صنایع هم رشد نمی کنند. محسن صالحی نیا با بیان اینکه صنعت ساختمان حداقل با 50 نوع صنعت مرتبط است، گفت: صنایع کاشی و سرامیک ،لوله پروفیل،لوازم آشپزخانه و بسیاری از صنایع دیگر ،مرتبط با این بخش هستند که به دلیل رکود بخش مسکن ،رشدی نداشته اتد.