تایل گچی، تایل 60*60، سقف کاذب

انواع صفحات روکش دار تایل گچی

صفحات روکش دار گچی یا تایل گچی 4 نوع می باشند که عبارت اند از:

 

  • گچبرگ یا صفحات روکشدار گچی ساده

صفحات روکشدارگچی ساده صفحات روکشداری هستند که سطح و لبه طولی آن ها با کاغذ محکمی پوشیده شده است.

موارد استفاده صفحات روکش دار گچی ساده :

دیوار های جداکننده ، پوشش دیوار های سنتی به جای گچ ، سقف کاذب.

 

  • گچبرگ یا صفحات روکشدار گچی مقاوم در برابر رطوبت

صفحات روکش دار گچی  مقاوم در برابر رطوبت صفحات روکش داری هستند که گچ تشکیل دهنده آن با مواد مقاوم در برابر رطوبت ترکیب و کاغذ روکش آن با مواد مقاوم در برابر رطوبت پوشیده شده است.

موارد استفاده صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر رطوبت :

همانند صفحات روکش دار گچی ساده و همچنین سلول های تر در ساختمان نظیر حمام ، آشپزخانه و دستشویی.

 

  • گچبرگ یا صفحات روکشدار گچی مقاوم در برابر آتش

صفحات روکش دار گچی  مقاوم در برابر آتش صفحات روکش داری هستند که گچ آنها حاوی الیاف فایبر گلاس میباشد که صفحات روکش دار را در برابر آتش مقاوم میسازد.

موارد استفاده صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر آتش :

دیوار های جداکننده ، پوشش های دیوارهای سنتی ، سقف کاذب و مناطقی که نیاز به مقاومت در برابر اتش وجود دارد. پوشش ستون ، تیرهای فلزی و بتنی

 

  •  گچبرگ یا صفحات روکشدار گچی مقاوم در برابر رطوبت و آتش

صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت صفحات روکش داری هستند گچ ان ها حاوی فایبرگلاس و مواد مقاوم در برابر رطوبت بوده و مقوای آن با مواد مقاوم در برابر رطوبت پوشیده شده است.

موارد استفاده صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر رطوبت و آتش :

صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر آتش و همچنین سلول های تر در ساختمان نظیر حمام ، آشپزخانه و دستشویی.