قیمت مسکن، رکود مسکن

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مازاد ساخت و عرضه مسکن از سال86 به بعد ، مشکل فعلی در این بخش را مربوط به مسکن اقشار کم درآمد و ساخت آپارتمان های ارزان قیمت عنوان کرد.

وی معتقد است،ساخت سالیانه 700 تا 800 هزار واحد مسکونی متناسب با ارقام انباشت تقاضا در بخش مسکن و ایجاد نیازهای جدید برای آپارتمان های مسکونی ارقامی است که انبوه سازان می توانند برای سال بعد مورد نظر داشته باشند. به این ترتیب،سازندگان مسکن نیازی نیست در مقطع زمانی فعلی که بازار مسکن در بخش هایی غیر از مسکن اقشار کم درآمد و مصرفی مازاد عرضه مواجه است، بر ساخت ارقام بالایی از  واحدهای مسکونی تمرکز کنند،چرا که این موضوع می تواند با افزودن برحجم خانه های خالی، مازاد عرضه در بخش های غیر ضروری بازار مسکن را دامن بزند و دوره رکود در بازار معاملاتی این واحد ها را طولانی تر کند.